Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Periodikum je zaměřeno především na problematiku zdravotnického práva a bioetiky.  Cílem a posláním časopisu je přinášet teoretické studie a výzkumné práce týkající se filozofických, sociokulturních, sociologických, historických, ekonomických, právních a etických problémů souvisejících s poskytováním zdravotní péče a vůbec péčí o zdraví a život. Tím však nejsou vyloučeny ani ostatní práce, pokud jejich výstupy směřují do výše uvedených oblastí.

Časopis je určen zejména vědeckým a pedagogickým pracovníkům, studentům, ale i dalším osobám, které se angažují v oblasti zdravotnického práva, bioetiky, ale i při poskytování zdravotnických služeb.

Možnost publikování v periodiku nabízíme všem profesionálním pracovníkům i studentům, kteří jsou s uváděnými oblastmi spojeni. Zasílání příspěvků do redakce, jejich zpracování a recenzní řízení je realizováno pomocí on-line redakčního softwaru.

 

Pravidla sekcí

Články

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Recenze a anotace

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Jakmile se do redakce doručí nový příspěvek, rozhodne výkonný redaktor, zda je text v souladu s požadavky vymezenými v pokynech pro autory a jestli příspěvek odpovídá zaměření časopisu. Příspěvek je poté přidělen dvěma recenzentům. Aby byla zajištěna integrita anonymního recenzního řízení u příspěvků do tohoto časopisu, je třeba udělat vše pro to, aby se zabránilo vzájemnému vyzrazení identity autorů a recenzentů. Recenzenti mají jeden týden na to, aby se rohodli, jestli recenzi zpracují nebo ne. Jakmile potvrdí, že jsou ochotni recenzi provést, mají na její dokončení vyhrazeny 2 týdny.

V rámci recenzního řízení jsou u každého příspěvku posuzována následující kritéria:

  • etické aspekty
  • originalita práce
  • důležitost informací
  • přesnost a srozumitelnost textu
  • přiměřenost metod
  • interpretace výsledků
  • logičnost závěrů

 

Výsledek recenzního řízení je podložen zpracovanými posudky (v elektronické i tištěné formě), které jsou na vyžádání zaslány autorovi. Výsledkem může být:


: doporučení k publikaci

: doporučení k publikaci po zpracování změn (požádání o přepracování) - autorovi je před publikováním vrácen text k provedení změn v rozsahu odpovídajícím požadavkům recenzentů

: odmítnutí publikace - autor je informován o odmítnutí a důvodech odmítnutí, které vylučují publikování daného či velmi podobného textu v recenzované části časopisu.

Recenzní řízení trvá zpravidla nejdéle 12 týdnů a o jeho výsledku je autor vyrozuměn.

Rozhodnutí o zařazení článku do konkrétníhoho čísla časopisu náleží Redakční radě.

 

Frekvence publikování

Časopis je publikován 3 krát ročně.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

 

Archivování

Tento časopis využívá systém LOCKSS pro vytvoření distribuovaného archivačního systému mezi zúčastněnými knihovnami a dovoluje těmto knihovnám vytvářet trvalé archivy časopisu pro účely jeho uchování a obnovení. Více...

 

Redakční rada

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.  (předseda), ÚSP AV ČR, v.v.i.

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., FHS UK Praha

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., LF MU Brno

MUDr. Mgr. Jolana Těšínová, I.LF UK v Praze

JUDr. Ivan Humeník, Ph.D., PF UPJŠ Košice

JUDr. Adam Doležal, LL.M., ÚSP AV ČR, v.v.i.

JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Dr. David Černý, Ph.D, ÚSP AV ČR, v.v.i.