Příspěvky

Online příspěvky

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Časopis zdravotnického práva a bioetiky?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny autorům

 Pravidla pro odevzdávání příspěvků

1. Maximální počet stran článku (stati) by zpravidla neměl přesáhnout 15 normostran. Redakce nevylučuje výjimečné otištění rozsáhlejších statí zásadního významu.

2. Rukopis by měl splňovat následující formální požadavky – velikost písma 11, typ písma Calibri, řádkování 1,15 a okraje na každé straně 2,5 cm. Je třeba, aby každý rukopis byl průběžně stránkován a přehledně členěn do odstavců a kapitol doplněných případně o mezititulky.

Elektronická verze rukopisu musí být zpracována v některém z obecně dostupných tiskových editorů (např. MS Word). Preferovaná přípona souboru je rtf.

Poznámky v rukopisu číslujte průběžně a zařaďte dole na stránce v poznámce pod čarou (poznámky patové). Veškeré citace provádějte v souladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Podrobnější návod ke zpracování bibliografických odkazů a dalších náležitostí viz Pokyny pro autory – vzory citací, které jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách časopisu.

3. Autoři jsou plně odpovědní za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce provádí pouze nezbytné základní jazykové úpravy přijatých textů.


Manuscript Submission Guidelines:

A manuscript that does not meet the formal requirements following from these Guidelines cannot be accepted for the review proceeding.

1. The number of pages of an article (paper) should not, in general, exceed 15 standard pages. The head of editorial board of JMLB may exceptionally accept also larger articles, if considered highly relevant. The number of pages of a book review and commentaries should not, in general, exceed 5 standard pages. In addition, JMLB also accepts ‘discussion’ papers, and short reports of maximum 5 standard pages. 

2. The manuscript shall meet the following formal requirements: the article, including czech and english abstract (c. 5-6 sentences) and keywords (2-5), shall be written in Czech language using one of the generally available text editors (e.g. MS Word, preferred file suffix is rtf), font size shall be 11, type of font Calibri, line spacing 1.15 and borders at each side 2.5 cm. The manuscript must be paginated and divided into paragraphs and chapters, possibly with secondary titles. Notes in the manuscript are to be numbered in one series for the entire document and always included at the bottom of the corresponding page (footnotes). All citations is to comply with the ČSN ISO 690 and ČSN ISO 690-2 standard. 

3. For more details on bibliographic references and other requirements see citation samples, available for downloading from the magazine's website: www.ilaw.cas.cz/medlawjournal.

4. Authors bear full responsibility for the language, contents and formal level of the manuscript. The editorial board of JMLB will only make basic necessary language modifications of the texts received.

5. A manuscript that does not meet the formal requirements from these Instructions may not be accepted for the review proceeding.

 

Zaškrtávací seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Autor prohlašuje, že předložený rukopis je původním akademickým dílem.

  Submitted manuscript is author´s original work, which he can support with evidence upon request.

 2. Autor prohlašuje, že nabízený rukopis nebyl dosud publikován. 

  The author only submits manuscripts not published previously elsewhere.

 3. Autor prohlašuje, že disponuje autorskými právy; v případě spoluautorství  musí být uvedeni všichni autoři a ti musí souhlasit s publikací rukopisu.

  The author is the sole owner of copyright for the submitted manuscript; in case there are co-authors all authors must be listed and agree with the publication of the manuscript.

 4. Autor prohlašuje, že řádně uvedl veškeré zdroje, se kterými při tvorbě rukopisu pracoval.

  The author clearly, accurately and unequivocally lists all sources used when writing the manuscript.

 5. Autor je povinen editory upozornit na jakýkoliv střet zájmů ve vztahu k rukopisu.

  The author informs the editor about any conflicts of interest related to the submitted manuscript

 6. Poskytnutím rukopisu (autorského díla) redakci bere autor na vědomí, že dílo bude v rámci  svého zveřejnění v tomto časopisu poskytnuto k online přístupu uživatelům Internetu a dále autor souhlasí s tím, že  článek může být zveřejněn v elektronických databázích, jejichž je tento časopis součástí.

  The author grants the publisher free of charge the right to publish the manuscript in printed or electronic form, include the article in databases, in which the JMLB is included.

 

Oznámení o copyrightu

Poskytnutím rukopisu (autorského díla) redakci bere autor na vědomí, že dílo bude v rámci  svého zveřejnění v tomto časopisu poskytnuto k online přístupu uživatelům Internetu a dále autor souhlasí s tím, že  článek může být zveřejněn v elektronických databázích, jejichž je tento časopis součástí.

Současně je autorské dílo licencováno pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.

 

The author grants the publisher free of charge the right to publish the manuscript in printed or electronic form, include the article in databases, in which the JMLB is included.The work is simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

 

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.