Mezinárodní surrogace a její dopady (nejen) v době pandemie. International surrogacy and its impacts (not only) in the time of a pandemic

Jakub Valc, Hana Konečná

Abstrakt


Abstract: Surrogacy can be already considered as one of the common parts of assisted reproduction which is due to its nature associated with a number of controversies. The aim of our article will be to point out the fact that the use of this procedure is connected not only to the discussed ethical and legal problems but also to associated and often neglected psychosocial consequences. In this regard, we will focus on a specific area of international surrogacy as a new form of reproductive tourism which develops dynamically and uncontrollable on the market principle and against the background of the globalization and the absence of supranational rules. This situation leads to the social and legal uncertainty of the applicants to this procedure, the surrogate mother and the child. The global closure of state borders and restrictions on movement due to the handling SARS-CoV-2 coronavirus pandemic only exacerbated the situation, or more precisely created unexpected barriers to communication between the surrogate mother and the applicants, including takeover of child care, what has implications for the live of all parties involved.

Abstrakt: Náhradní mateřství lze již v dnešní době považovat za jednu z běžných součástí asistované reprodukce, se kterou je z povahy věci spojena řada kontroverzí. Cílem našeho článku bude poukázat na skutečnost, že využívání daného způsobu získání dítěte je kromě diskutovaných eticko-právních problémů spojeno rovněž s často opomíjenými důsledky psychosociálního charakteru. V tomto ohledu se zaměříme na specifickou oblast mezinárodní surrogace, jakožto novou formu reprodukční turistiky, která se na tržním principu dynamicky a do značné míry nekontrolovatelně rozvíjí na pozadí globalizace a absence nadnárodních pravidel. Uvedený stav pochopitelně vede k sociální a právní nejistotě jak žadatelů o danou proceduru, tak náhradní matky a dítěte. Celosvětové uzavírání státních hranic a omezování pohybu v důsledku zvládání pandemie koronaviru SARS-CoV-2 pak danou situaci jen prohloubilo, respektive náhle vytvořilo neočekávané překážky navázání komunikace mezi náhradní matkou a žadateli, včetně převzetí dítěte do péče, což má dopady do života všech zúčastněných osob.


Klíčová slova


náhradní mateřství, reprodukční turistika, pandemie, žadatelé, náhradní matka, dítě

Full Text:

PDF

Reference


Beschluss des XII. Zivilsenats vom 20. 3. 2019 – XII ZB 530/17. Pressestelle des Bundesgerichtshofs [online]. [cit. 2021-06-19]. Dostupné z: .

BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ UND FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ. Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz – ESchG) [online]. [cit. 2021-05-23]. Dostupné z: .

BURIANOVÁ, V. Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu rané institucionální výchovy na vývoj dítěte. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2017.

Case of baby with Down syndrome left behind shows 'dark side' of international surrogacy. Today [online]. 7. 8. 2014 [cit. 2021-06-15]. Dostupné z: .

Coronavirus travel ban is having a worrying impact on queer parents expecting children via surrogacy. In: PinkNews [online]. 23. 3. 2020 [cit. 2021-06-27]. Dostupné z: .

COUNCIL OF EUROPE. D. and Others v. Belgium (dec.) - 29176/13 [online]. [cit. 2021-06-20]. Dostupné z: .

COURDURIÈR, J. At the nationʼs doorstep: the fate of children in France born via surrogacy. Reproductive Biomedicine & Society [online]. 2018, Vol. 7, s. 47–54 [cit. 2021-05-25]. Dostupné z: .

Das Geschäft mit Leihmutter-Babys in der Ukraine. Der Tagesspiegel [online]. 11. 6. 2020 [cit. 2021-06-20]. Dostupné z: .

EK. Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025. In: Evropská komise [online]. 12. 11. 2020, s. 2 [cit. 2021-06-27]. Dostupné z: .

ESSER, A. Ist das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland noch haltbar? Eine rechtsphilosophische Analyse. Baden: Nomos, 2021.

FINKELSTEIN, A. et al. Surrogacy Law and Policy in the. U.S.: A National Conversation Informed by Global Lawmaking. Columbia Law School Sexuality & Gender Law Clinic [online]. 2016, s. 9 [cit. 2021-06-15]. Dostupné z: .

Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG). In: RIS [online]. [cit. 2021-05-23]. Dostupné z: .

FRONEK, P. The impact of the COVID-19 pandemic on intercountry adoption and international commercial surrogacy. International Social Work [online]. 2020, Vol. 63, No. 5 [cit. 2021-06-20]. Dostupné z: .

GRUENBAUM, D. Foreign Surrogate Motherhood: mater semper certa erat. The American Journal of Comparative Law. 2012, Vol. 60, No. 2, s. 475–505.

HOLDEN VACANTI GILROY, R. Covid-19, surrogacy, and unplanned Childcare: Why the commercial surrogacy industry needs new contractual provisions after the pandemic. Georgetown Journal of Gender and the Law [online]. 2020, Vol. 22, No. 20 [cit. 2021-06-21]. Dostupné z: .

KHURTSIDZE, I. Legal Regulation of Surrogacy in Georgia. European Scientific Journal [online]. 2016, s. 166–167 [cit. 2021-06-15]. Dostupné z:

KONEČNÁ, H. – BUBLEOVÁ, V. – JANKŮ, V. Motivy k rodičovství. Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2010, roč. 54, č. 2, s. 126–137.

MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE. Information for those who are abroad and wish to return to Ukraine [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné z: .

MOULIAROVA, E. The legal regulation of surrogacy in Russia. Italian Journal of Public Law [online]. 2019, Vol. 11, Iss. 1, s. 393–433 [cit. 2021-06-08]. Dostupné z: .

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16.

Over 1K Coronavirus Mutation Cases Detected in Russia, Official Says. The Moscow Times [online]. 3. 6. 2021 [cit. 2021-06-21]. Dostupné z: .

PAWAN, K. – DEEP, I. – NANDINI, S. Surrogacy and Womanʼs Right to Health in India: Issues and Perspective. Indian Journal of Public Healths [online]. 2013, Vol. 57, No. 2, s. 65–70 [cit. 2021-06-17]. Dostupné z: .

PIERSANTI, V. et al. Surrogacy and “Procreative Tourism”. What Does the Future Hold from the Ethical and Legal Perspectives? Medicina [online]. 2021, Vol. 57, No. 47, s. 1–16 [cit. 2021-06-01]. Dostupné z: .

PSP ČR. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu č. 362 (občanský zákoník) [online], s. 741 [cit. 2021-06-05]. Dostupné z: .

RAPOSO, V. L. Rise and fall of surrogacy arrangements in Portugal (in the aftermatch of decision N. 465/2019 of the Portuguese Constitutional Court. BioLaw Journal [online]. 2020, No. 1, s. 339–353 [cit. 2021-05-25]. Dostupné z: .

Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Recovery from COVID-19 for All Air Passengers Arriving in the United States. In: Centers for Disease Control and Prevention [online]. 7. 5. 2021 [cit. 2021-06-21]. Dostupné z: .

Restriction of entry to the territory of the Russian Federation. In: Federal Agency for Tourism [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné z: .

RIEZZO, I. et al. Italian law on medically assisted reproduction: do womenʼs autonomy and health matter? BMC Womens Health [online]. 2016, Vol. 16, No. 44, s. 1–7 [cit. 2021-05-25]. Dostupné z: .

RIGGAL, L. COVID leaves surrogate babies stranded in Russia. BioNews [online]. 3. 8. 2020 [cit. 2021-06-20]. Dostupné z: .

Rozsudek ESLP ze dne 26. 6. 2014, stížnost č. 65192/11, Mennesson proti Francii.

Rozsudek ESLP ze dne 26. 6. 2014, stížnost č. 65941/11, Labassee proti Francii.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 10. 2020, sp. zn. 20 Ncu 96/2020.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 2020, sp. zn. 20 Ncu 29/2020.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 2020, sp. zn. 20 Ncu 45/2020

Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 24. 1. 2017, stížnost č. 25358/12, Paradiso a Campanelli proti Itálii.

Russia travel Restrictions Covid-19. In: Travelbans [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné z: .

SIEGEL, D. J. The Developing Mind. How relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are. New York – London: Guilford Press, 2012.

SIVÁK, J. Náhradní mateřství v českém právu a související otázky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021.

SOWRY, B. Gay men in Russia using surrogacy threatened with arrest. BioNews [online]. 12. 10. 2020 [cit. 2021-06-08]. Dostupné z: .

Surrogacy Laws in the Republic of Georgia. In: Gay Surrogacy [online]. [cit. 2021-06-14]. Dostupné z: .

The United States Surrogacy Law Map. In: Creative Family Connections [online]. [cit. 2021-05-23]. Dostupné z: .

Úmluva o lidských právech a biomedicíně (1997).

Úmluva o právech dítěte (1989).

UNICEF. UNICEF Flash Report: COVID-19 Impact on Children in Ukraine. In: UNICEF [online]. 25. 5. 2020 [cit. 2021-06-21]. Dostupné z: .

UPDATED: International Surrogacy – COVID -19 Travel Ban. In: City Law Firm [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné z: .

VÁGNEROVÁ, M. Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2012.

VALC, J. Náhradní mateřství: Na hraně nebo za hranou zákona? In: Epravo [online]. 17. 12. 2020 [cit. 2021-06-05]. Dostupné z: .

VALC, J. Právo na život a biomedicína. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

VAUGHN, R. B. U.S. Surrogacy During COVID-19: Travel Update for International Intended Parents. In: American Bar Association [online]. 28. 12. 2020 [cit. 2021-06-20]. Dostupné z: .

VERMEULEN, N. et al. A picture of medically assisted reproduction activities during the COVID-19 pandemic in Europe. European Society of Human Reproduction and Embryology [online]. 2020, No. 3 [cit. 2021-06-20]. Dostupné z: .

WEIS, Ch. Russian State Duma proposes bill restricting surrogacy… again. BioNews [online], 15. 3. 2021 [cit. 2021-06-14]. Dostupné z: .

WESTREICH, A. Surrogacy and egg donation in Israel: legal arrangements, difficulties, and challenges. In: MOSTOWIK, P. (ed.). Fundamental legal problems of surrogate motherhood. Global perspective. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 269–290.

YAKUSCHENKO, M. Y – REZNIK, O. M. Legal considerations surrounding surrogacy in Ukraine. Wiadomości Lekarskie [online]. 2020, Vol. 73, No. 5, s. 1049–1050 [cit. 2021-06-08]. Dostupné z: .

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.