Doktrína ztráty šance a poskytování zdravotních služeb v aktuální soudní praxi. The Loss of Chance Doctrine and Provision of Health Services in Current Case Law

Ivo Smrž

Abstrakt


Abstract: The article deals with the loss of chance doctrine and its application in the medical malpractice disputes, focusing primarily on the current Czech case law. The aim is to describe the case law leading to the adoption or rejection of the doctrine in Czech legal order in the light of the approach taken in foreign and similar legal systems (Austria, Germany). The aim of the article is also to comment on a solution that would be systemically appropriate for solving cases involving an element of causal uncertainty, whether or not in the form of acceptance of the loss of chance doctrine. 

 

Abstrakt: Článek se soustředí na doktrínu ztráty šance a její využití v rámci medicínskoprávních sporů se zaměřením na aktuální judikaturu vrcholných soudů České republiky. Cílem je nastínit argumentaci soudní praxe směřující k adopci nebo naopak odmítnutí aplikace doktríny ztráty šance v českém právu, a to ve světle přístupu zastávaného v zahraničních a nám blízkých právních řádech (Rakousku, Německu) a vyjádřit se k řešení, které by bylo systémově vhodné pro překlenutí případů zahrnujících prvek kauzální nejistoty, ať už v podobě přijetí teorie ztráty šance nebo nikoliv. Postupováno je tzv. od obecného ke konkrétnímu, nejprve je obecně rozebrána problematika doktríny ztráty šance a následně aktuální rozhodnutí českých vrcholných soudů.


Klíčová slova


zdravotní služby, ztráta šance, aktuální judikatura

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.