Vzťah lekára a pacienta: Niekoľko úvah nad právnou úpravou dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Zuzana Zoláková

Abstrakt


Abstrakt: 

Autorka sa v článku zaoberá vzťahom lekára a pacienta a jeho právnou úpravou v právnom poriadku Slovenskej republiky. V úvode približuje niektoré argumenty v prospech súkromnoprávneho chápania tohto vzťahu a upozorňuje na jeho špecifiká. Ďalej analyzuje právnu úpravu dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zákone o zdravotnej starostlivosti (vznik právneho vzťahu, doba trvania právneho vzťahu a zánik právneho vzťahu) so zdôraznením výhod aplikácie zmluvného vzťahu medzi lekárom a pacientom v praxi. 

 

Abstract:

Author in this article deals with the problem of relationship  between physician and patient and its regulation in legislation of  the Slovak Republic. First she introduces some arguments for the private definition of the physician – patient relationship and underlines its specialities. Further she analyzes the regulation of health care services contract in the Healthcare and healthcare-related services Act (the creation of the legal relationship,  the duration of the legal relationship and the termination of legal relationship) with the empasis on the benefits of  contractual model in the medical practice. 

 
Klíčová slova


dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vzťah lekára a pacienta, zmluvný model

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.