Legislatívne zakotvenie hospicovej a paliatívnej starostlivosti v ČR a SR a niekoľko poznámok k úprave v Nemecku a Rakúsku - Legislative Framework of Hospice and Palliative Care in the Czech and Slovak Republic

Veronika Oškerová

Abstrakt


Abstrakt: Rozvoj paliatívnej starostlivosti v bývalom Československu je možné v modernej podobe sledovať až po roku 1989. Prvý hospic na území Českej republiky bol založený v roku 1995, na Slovensku až v roku 2002. Toto oneskorenie vývoja, spôsobené historickými udalosťami, sa odráža aj v legislatíve upravujúcej danú problematiku. Medzinárodnoprávna úprava a ústavnoprávna úprava sú v obidvoch krajinách v zásade rovnaké. Ako Česká, tak aj Slovenská republika sa hlásia k ochrane ľudských práv a slobôd i k ochrane zdravia. K ochrane zdravia patrí okrem mnohých iných aspektov aj poskytovanie paliatívnej starostlivosti, pričom táto starostlivosť je mnohokrát vnímaná ako okrajová. Dopyt po nej však vzhľadom k demografii obidvoch štátov zrejme bude stúpať a preto je namieste zaoberať sa právnym stavom tejto reality. Paliatívna starostlivosť zasahuje do zdravotnej a sociálnej sféry spoločnosti, pričom ale spolupráca medzi týmito sektormi nie je ani zďaleka ideálna. Súčasná medzinárodnoprávna úprava je neefektívna, čo je spôsobené jej špecifickým charakterom, vnútroštátna úprava je roztrieštená, neprehľadná a neúplná, čo poskytuje priestor pre vznik problémov v každodennej praxi. Orientácia v predmetnej právnej úprave nie je jednoduchá ani pre odborníka. Vzhľadom na fakt, že väčšina zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v oblasti poskytovania paliatívnej starostlivosti, sú laici, je pre nich táto úloha takmer nemožná. Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľad predmetnej právnej úpravy s niekoľkými poznámkami ohľadom právnej úpravy sledovanej problematiky v Nemecku a v Rakúsku.

 

Abstract: The development of palliative care in former Czechoslovakia can be noticed only after the year 1989. The first hospice in the territory of the Czech Republic was founded in 1995, in the Slovak Republic in 2002. This delay of development, caused by historical events, is also reflected in the legislation regulating the given area. Regulation on international and constitutional level in both countries is essentially the same. Both Czech and Slovak Republic declare their support of the protection of human rights and freedoms, as well as protection of health. However provision of palliative care, although a part of health protection, is in reality often perceived as marginal and therefore neglected. Demand for palliative care, especially due to the demographic perspectives of the two countries, will most probably rise, and therefore addressing the legal aspects of this fact is most definitely in place. Palliative care in general closely connects both health and social care sectors of a society, but the actual cooperation between these sectors in the Czech Republic and the Slovak Republic is far from ideal. The current international regulation is ineffective, which is caused mainly by its specific nature, while the national regulation is fragmented, confusing and incomplete. This fact allows for the emergence of problems in everyday practice. The orientation in the related regulation is not easy even for a legal professional. Considering the fact that the majority of health professionals working in the area of providing palliative care are laymen, their orientation therein is virtually impossible. The aim of this article is to provide a basic overview of the relevant legislation in the Czech Republic with a couple of remarks regarding the legal regulation in Germany and Austria.


Klíčová slova


paliatívna starostlivosť, legislatíva, Česká republika, Slovenská republika, hospicová starostlivosť

Full Text:

PDF

Reference


Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Právní rámec pro hospice. In: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://asociacehospicu.cz/pravni-ramec-pro-hospice/.

ANDORNO, Roberto. The Oviedo Convention: A European Legal Framework at the Intersection of Human Rights and Health Law. Journal of International Biotechnology Law [online]. 2005, vol. 2, issue 4, s. 133-143. [cit. 2015-12-14]. DOI: 10.1515/jibl.2005.2.4.133. ISSN 1612-6068. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/jibl.2005.2.issue-4/jibl.2005.2.4.133/jibl.2005.2.4.133.xml.

KOUDELKA, Zdeněk. Zájmová samospráva a její předpisy. Bulletin advokacie. 2001, 5, s. 8–19. ISSN 1210-6348.

OROSZ, Ladislav. Ústavný systém Slovenskej republiky: (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4.

Právne předpisy, vládne materiály a nálezy:

Úmluva o lidských právech a biomedicíně: úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: série Evropských úmluv – č. 164, Oviedo, 4. IV. 1997; O zákazu klonování lidských bytostí: dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: série Evropských úmluv – č. 168, Paříž, 12. I. 1998. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2000, 72 s. ISBN 80-85047-26-8.

WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects.

Předpis č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

Předpis č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Predpis č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky.

Predpis č. 23/1991 Zb., Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Vom 23.05.1949 BGBI. I S. 1.

Bundesverfassungsgesetz, BVG. BGBl. Nr. 1/1930 (WV) idF BGBl. I Nr. 194/1999 (DFB).

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

Zákon č. 576/2004 Z. z., o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zákon č. 578/2004 Z. z., o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

Vyhláška č. 770/2004 Z. z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z., o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Etický kódex zdravotníckeho pracovníka.

Etický kodex lekařů České lékařské komory.

Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch, Gesetzliche Krankenversicherung, Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBI. I S. 2477.

Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, 269. Fassung- Bundesgesetzblatt I 2015, S. 1059, Nr. 26, ausgegeben am 03.07.2015, in Kraft seit 17.08.2015.

Erstes Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften – Erstes Pflegestärkungsgesetz – PSG I.

Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit – Pflegeversicherungsgesetz – PflegeVG.

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie JGS Nr. 946/1811.

Bundesgesetz über Gesundheits- und Krankenpflegeberufe (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG) BGBl. I Nr. 108/1997 (NR: GP XX RV 709 AB 777 S. 82. BR: 5494 AB 5515 S. 629.

Bundesgesetz vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG.) BGBl. Nr. 189/1955 idF BGBl. Nr. 18/1956 (DFB) (NR: GP VII RV 599 AB 613 S. 79. BR: S. 108.).

Bundesgesetz, mit dem ein Pflegegeld eingeführt wird (Bundespflegegeldgesetz — BPGG) BGBl. Nr. 110/1993 (NR: GP XVIII RV 776 AB 908 S. 100. BR: AB 4442 S. 564.

Patientenverfügungsgesetz – PatVG (NR: GP XXII RV 1299 AB 1381 S. 142. BR: AB 7518 S. 733.).

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. 1418/1999 o ochrane ľudských práv a dôstojnosti nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy (2003) 24 O organizácii paliatívnej starostlivosti prijaté Výborom ministrov 12. novembra 2003.

Evropská charta pacientů seniorů. Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské společnosti.

Deklarácia práv onkologických pacientov.

Kórejská deklarácia o hospicovej a paliatívnej starostlivosti.

Gemeinsamer Bundesausschuss: Spezialisierte ambulante Palliativversorgung [online]. [cit. 2015-10-1]. Dostupné z: https://www.g-ba.de/institution/themenschwerpunkte/sapv/.

Bundesministerium für Gesundheit: Pressemitteilung [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.bundesverband-kinderhospiz.de/images/downloads/141107_PM_52_Pflegestaerkungsgesetz_Bundesrat.pdf.

Buzer.de Systematische Normdokumentation. Änderungen an dem Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - (SGB V) [online]. [cit. 2015-11-23]. Dostupné z: https://www.buzer.de/gesetz/2497/l.htm

COUNCIL OF EUROPE. Chart of signatures and ratifications of Treaty 164 [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164/signatures?p_auth=5OSc7JYR. Federal Ministry of Justice, Austria. STORMANN, Michael: Austria and Oviedo – Transformation without Ratification [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/10th_Anniversary/Michael%20Stormann.pdf.

Bundeskanzleramt. Decision of the Bioethics Commission at the Federal Chancellery of 11 February 2002 concerning the recommendation for Austria’s accession to the Biomedicine Convention of the Council of Europe [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=3596.

Bundesministerium für Gesundheit: Österreichischer Strukturplan Gesundheit- ÖSG 2012 [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Gesundheitssystem_Qualitaetssicherung/Planung_und_spezielle_Versorgungsbereiche/Oesterreichischer_Strukturplan_Gesundheit_OeSG_2012.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.