K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

  • Autor prohlašuje, že předložený rukopis je původním akademickým dílem.

  • Autor prohlašuje, že nabízený rukopis nebyl dosud publikován. 

  • Autor prohlašuje, že disponuje autorskými právy; v případě spoluautorství  musí být uvedeni všichni autoři a ti musí souhlasit s publikací rukopisu.

  • Autor prohlašuje, že řádně uvedl veškeré zdroje, se kterými při tvorbě rukopisu pracoval.

  • Autor je povinen editory upozornit na jakýkoliv střet zájmů ve vztahu k rukopisu.

  • Poskytnutím rukopisu (autorského díla) redakci bere autor na vědomí, že dílo bude v rámci  svého zveřejnění v tomto časopisu poskytnuto k online přístupu uživatelům Internetu a dále autor souhlasí s tím, že  článek může být zveřejněn v elektronických databázích, jejichž je tento časopis součástí.

 Pravidla pro odevzdávání příspěvků

1. Maximální počet stran článku (stati) by zpravidla neměl přesáhnout 15 normostran. Redakce nevylučuje výjimečné otištění rozsáhlejších statí zásadního významu.

2. Rukopis by měl splňovat následující formální požadavky – velikost písma 11, typ písma Calibri, řádkování 1,15 a okraje na každé straně 2,5 cm. Je třeba, aby každý rukopis byl průběžně stránkován a přehledně členěn do odstavců a kapitol doplněných případně o mezititulky.

Elektronická verze rukopisu musí být zpracována v některém z obecně dostupných tiskových editorů (např. MS Word). Preferovaná přípona souboru je rtf.

Poznámky v rukopisu číslujte průběžně a zařaďte dole na stránce v poznámce pod čarou (poznámky patové). Veškeré citace provádějte v souladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Podrobnější návod ke zpracování bibliografických odkazů a dalších náležitostí viz Pokyny pro autory-vzory citací, které jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách časopisu.

3. Autoři jsou plně odpovědní za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce provádí pouze nezbytné základní jazykové úpravy přijatých textů.

Vzory citací