Časopis zdravotnického práva a bioetiky (ISSN 1804-8137 ) je recenzovaný vědecký časopis zaměřený především na zdravotnické právo a bioetiku. Časopis poskytuje otevřený přístup k veškerému obsahu – všechny publikované články jsou zdarma k dispozici ve formátu PDF.  Časopis je zařazen do RIV Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Zaměření a záběr

Periodikum je zaměřeno především na problematiku zdravotnického práva a bioetiky.  Cílem a posláním časopisu je přinášet teoretické studie a výzkumné práce týkající se filozofických, sociokulturních, sociologických, historických, ekonomických, právních a etických problémů souvisejících s poskytováním zdravotní péče a vůbec péčí o zdraví a život. Tím však nejsou vyloučeny ani ostatní práce, pokud jejich výstupy směřují do výše uvedených oblastí.

Časopis je určen zejména vědeckým a pedagogickým pracovníkům, studentům, ale i dalším osobám, které se angažují v oblasti zdravotnického práva, bioetiky, ale i při poskytování zdravotnických služeb.

Možnost publikování v periodiku nabízíme všem profesionálním pracovníkům i studentům, kteří jsou s uváděnými oblastmi spojeni. Zasílání příspěvků do redakce, jejich zpracování a recenzní řízení je realizováno pomocí on-line redakčního softwaru.

Recenzní řízení

Jakmile se do redakce doručí nový příspěvek, rozhodne výkonný redaktor, zda je text v souladu s požadavky vymezenými v pokynech pro autory a jestli příspěvek odpovídá zaměření časopisu. Příspěvek je poté přidělen dvěma recenzentům. Aby byla zajištěna integrita anonymního recenzního řízení u příspěvků do tohoto časopisu, je třeba udělat vše pro to, aby se zabránilo vzájemnému vyzrazení identity autorů a recenzentů. Recenzenti mají dva týdny na to, aby se rozhodli, jestli recenzi zpracují nebo ne. Jakmile potvrdí, že jsou ochotni recenzi provést, mají na její dokončení vyhrazeny 4 týdny.

V rámci recenzního řízení jsou u každého příspěvku posuzována následující kritéria:

  • etické aspekty
  • originalita práce
  • důležitost informací
  • přesnost a srozumitelnost textu
  • přiměřenost metod
  • interpretace výsledků
  • logičnost závěrů

 

Výsledek recenzního řízení je podložen zpracovanými posudky (v elektronické i tištěné formě), které jsou na vyžádání zaslány autorovi. Výsledkem může být:

- doporučení k publikaci

- doporučení k publikaci po zpracování změn (požádání o přepracování) - autorovi je před publikováním vrácen text k provedení změn v rozsahu odpovídajícím požadavkům recenzentů

- odmítnutí publikace - autor je informován o odmítnutí a důvodech odmítnutí, které vylučují publikování daného či velmi podobného textu v recenzované části časopisu.

Recenzní řízení trvá zpravidla nejdéle 16 týdnů a o jeho výsledku je autor vyrozuměn.

Rozhodnutí o zařazení článku do konkrétníhoho čísla časopisu náleží Redakční radě.

 

Frekvence publikování

Časopis je publikován dvakrát ročně.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

 

Redakční rada

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.  (předseda), ÚSP AV ČR, v. v. i.

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., FHS UK Praha

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., LF MU Brno

MUDr. Mgr. Jolana Těšínová, I. LF UK v Praze

JUDr. Ivan Humeník, Ph.D., PF UPJŠ Košice

JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D., ÚSP AV ČR, v. v. i.

JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

PhDr. David Černý, Ph.D., ÚSP AV ČR, v. v. i.

 

Historie časopisu

Časopis zdravotnického práva a bioetiky vznikl  roku 2011 a je vydáván dvakrát ročně.