Ochrana soukromí při poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného. Privacy protection in health care sector from the perspective of public law

Olga Sovová

Abstrakt


Abstrakt: Příspěvek se zabývá právem na soukromí a jeho ochranu při poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného, avšak s ohledem na interdisciplinaritu zdravotnického práva jsou pojednány základní otázky důvěrnosti vztahu pacient–lékař též z hlediska právní úpravy zakotvené v občanském zákoníku. Na základě judikatury je rozebrán pojem právo na soukromí a jeho ústavně konformní výklad při poskytování zdravotní péče. Pozornost je věnována povinné mlčenlivosti a jejímu prolomení, zejména ve veřejném zájmu. V závěru příspěvek poukazuje na některé aktuální otázky, které bude nutno řešit, i s ohledem na Národní strategii elektronizace zdravotnictví.


Abstract: The paper discusses the right for privacy and its protection when delivering health care from the perspe.ctive of public law, considering the interdisciplinarity of medical law, basic issues of the confidential patient-physician relationship are explored in terms of legal regulation of the Civil Code. Based on the case-law, the right for privacy and its constitutionally conforming interpretation when delivering health care are analysed. The duty of confidentiality and its breach, especially in public interest, are considered. In conclusion, the paper points out some topical issues to be solved considering the Nation strategy of health services computerization.

 


Klíčová slova


soukromí, informační sebeurčení, povinná mlčenlivost, oznamovací povinnost, elektronizace zdravotnictví

Full Text:

PDF

Reference


FORRESTER, K. – GRIFFITHS, D. Essentials of Law for Medical Practitioners. Australia: Elsevier, 2011. 334 s. ISBN 9780729539142.

HRIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-269-1.

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-634-4.

MUSIL, J. – KONRÁD, Z. – SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. Praha: C. H. Beck, 2001. 512 s. ISBN 80-7179-362-0.

UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků: komplexní rozbor aktuální právní úpravy. Praha: Grada, 2008. 182 s. ISBN 978-80-247-2658-8.

ULSENHEIMER, Klaus. Arztstrafrecht in der Praxis. 2. Auflage. Heidelberg: Müller, 1998. ISBN 3-8114-1696-0.

WHITMAN, J. Q. The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty. Faculty Scholarship Series. 2004, Paper 649. Dostupné z: .

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. 96/2001 Sb. m. s. (Úmluva o biomedicíně).

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

www.concourt.cz/nalus.

www.nsez.cz.

www.vlada.cz.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.