Ötzi, Irský obr a další ve světle práva: právní povaha a standard důstojného zacházení se zemřelým lidským tělem. Ötzi, Irish giant and others in the light of law: the legal status and standard of dignified dealing with the deceased human body.

Martin Šolc

Abstrakt


Abstract: The problem of the legal status of the human body and the permissible dealing with the body is connected to some of the basic questions of human existence, morality, and the law. However, it is not entirely clear under which circumstances the human body can be considered a thing and what dealing with it is in the breach of law. This is even truer when the postmortal protection through the rights of the persons close to the deceased cannot be applied, especially in cases of the discovery of unidentified bodies or bodies of persons deceased a very long time ago. The article is based on current Czech law and its interpretation in the sense of Rouček’s and Sedláček’s rule according to which the human body is a thing if the decency does not oblige us to see the body of a specific deceased person in it. I defend the hypothesis that this rule – in the general private law perspective – should be understood as abstract specificity, or the belonging to the humankind. Its application will be limited by the time from the death of the person since the potential of the dealing with the body to contradict the public order or good manners decreases with time. An alternative reason to categorize the dead body as a thing in the legal sense can consist in the application of the work and skill exception. Furthermore, there are defined the general rules for determination of the standard of respectful dealing with the deceased body in particular cases. This standard should be understood in a subjectivised way so the known or presumed wishes of the deceased can be taken into account. At the same time, dealing with the body cannot be in gross conflict with the social beliefs regarding the dignity of the human body. The protection of the deceased body can be proportionally limited in the public interest.

 

Abstrakt: Problematika právní povahy zemřelého lidského těla a přípustného zacházení s ním se dotýká některých základních otázek lidské existence, mravnosti a práva. Přesto není zcela najisto postaveno, za jakých okolností může být lidské tělo považováno za věc a jaké zacházení s ním je v rozporu s právem. To se týká především situací, kdy se neuplatní postmortální ochrana prostřednictvím nároků osob zemřelému blízkých, zejména tedy při nálezech neidentifikovaných těl nebo těl osob dávno zemřelých. Článek vychází z platného českého práva a jeho výkladu ve smyslu Roučkova a Sedláčkova pravidla, podle něhož je lidské tělo věcí, pokud se v něm již nesluší spatřovat tělo určité zemřelé osoby. Obhajuji přitom hypotézu, že uvedenému pravidlu je v obecné soukromoprávní rovině vhodné rozumět jako abstraktní určitosti, tedy přináležitosti k lidskému druhu, přičemž jeho aplikace bude omezena časem, který uplynul od smrti zemřelého, neboť potencialita rozporu konkrétního způsobu zacházení s tělem s veřejným pořádkem i dobrými mravy se s plynutím času snižuje. Alternativním důvodem pro zařazení zemřelého těla do kategorie věcí v právním smyslu může být uplatnění konceptu work and skill exception. Dále jsou v článku dovozena obecná pravidla pro určení standardu důstojného zacházení se zemřelým tělem v konkrétních případech. Tento standard je třeba chápat subjektivizovaně tak, aby umožnil zohlednění skutečných či předpokládaných přání zemřelého s tím, že naložení s tělem nesmí být v hrubém rozporu s představou společnosti o důstojnosti lidského těla. Pietní ochrana pak může být proporcionálně omezena ve veřejném zájmu.


Klíčová slova


právní povaha zemřelého lidského těla, nakládání se zemřelým lidským tělem, důstojnost lidského těla, postmortální ochrana

Full Text:

PDF

Reference


BENNETT MOSES, Lyria. The Problem with Alternatives: The Importance of Property Law in Regulating Excised Human Tissue and In Vitro Human Embryos. In: GOOLD, Imogen – GREASLEY, Kate – HERRING, Jonathan – SKENE, Loane a kol. Persons, Parts and Property. How Should We Regulate Human Tissue in the 21st Century? Oxford – Portland: Hart Publishing, 2016, s. 197–214. ISBN 978-1-50990-989-6.

COLWELL, Chip. Rights of the dead and the living clash when scientists extract DNA from human remains. The Conversation [online]. 6. dubna 2018 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: .

DEVLIN, Hannah. “Irish giant” may finally get respectful burial after 200 years on display. The Guardian [online]. 22. června 2018 [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: .

DOLEŽAL, Tomáš. Komentář k § 91. In: MELZER, Filip – TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1–117. Praha: Leges, 2013, s. 566–572. ISBN 978-80-87576-73-1.

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

GANNON, Megan. Scientists reconstruct Ötzi the Iceman’s frantic final climb. National Geographic [online]. 30. října 2019 [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: .

GREASLEY, Kate. Property Rights in the Human Body: Commodification and Objectification. In: GOOLD, Imogen – GREASLEY, Kate – HERRING, Jonathan – SKENE, Loane a kol. Persons, Parts and Property. How Should We Regulate Human Tissue in the 21st Century? Oxford – Portland: Hart Publishing, 2016, s. 67–87. ISBN 978-1-50990-989-6.

HAVEL, Prokop – MOLÁČEK, Jan. Těla máme povinnost pohřbít, výstava je neetická, říká starosta Jan Čižinský o Body The Exhibition. Radiožurnál [online]. 2. června 2017 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: .

HOLČAPEK, Tomáš – ŠUSTEK, Petr. Komentář k § 92 občanského zákoníku. In: ŠVESTKA, Jiří – DVOŘÁK, Jan – FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 341–344. ISBN 978-80-7478-370-8.

KABÁTOVÁ, Šárka. Nevoďte žáky na výstavu mrtvých těl, mohou být čínských vězňů, vyzvali odpůrci 1500 škol. Lidovky.cz [online]. 27. února 2017 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: .

KANT, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0-521-62235-2.

Katalog tkáňových transplantátů [online]. Národní centrum tkání a buněk [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: .

KINDL, Tomáš – DAVID, Ondřej. Komentář k § 493 občanského zákoníku. In: ŠVESTKA, Jiří – DVOŘÁK, Jan – FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1164–1165. ISBN 978-80-7478-370-8.

Kostnice Sedlec [online]. Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: .

KOTRLÝ, Tomáš. Pohřebnictví. Právní zajištění piety a důstojnost lidských pozůstatků a ostatků. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-86131-95-5.

Listina základní práv a svobod.

MARCHANT, Jo. Do Egyptian mummies have a right to privacy? New Scientist [online]. 8. září 2010 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: .

Masarykův císařský původ zůstane záhadou. Test DNA je právní i etický problém. ČT 24 [online]. 6. února 2017 [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: .

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. ledna 2009, sp. zn. I. ÚS 2477/08.

PAVLÍK, Pavel. Komentář k § 83 občanského zákoníku. In: ŠVESTKA, Jiří – DVOŘÁK, Jan – FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 318–321. ISBN 978-80-7478-370-8.

POLICAR, Radek. Lidské tělo. In: TĚŠINOVÁ, Jolana – DOLEŽAL, Tomáš – POLICAR, Radek. Medicínské právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 258–277. ISBN 978-80-7179-318-2.

RANDA, Antonín. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-389-8.

REGALADO, Antonio. Industrialization of ancient DNA search sets off a “bone rush”. MIT Technology Review [online]. 21. března 2018 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: .

ROUČEK, František – SEDLÁČEK, Jaromír a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Svazek I. Díl druhý (§§ 285 až 530). Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart v Praze, 1935.

ROWLANDSON, Thomas. Why a London museum should return the stolen bones of an Irish giant. The Conversation [online]. 7. června 2018 [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: .

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. června 1997, sp. zn. 3 Cdon 69/96.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. prosince 2005, sp. zn. 22 Cdo 2773/2004.

SAYER, Duncan. Ethics and Burial Archaeology. London: Bloomsbury, 2010. ISBN 9780715638934.

ŠÁMAL, Pavel – ŠÁMALOVÁ, Milada. Komentář k § 359. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3328–3334. ISBN 978-80-7400-428-5.

ŠOLC, Martin. Právo, etika a kmenové buňky. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-977-0.

ŠUSTEK, Petr. Právní status lidského těla a jeho částí. In: ŠUSTEK, Petr – HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 388–394. ISBN 978-80-7552-321-1.

ŠUSTEK, Petr – ŠOLC, Martin. Selling and Owning Human Body Parts in the Light of Human Rights: the Ideal and the Current Practice in the Czech Republic. In: ŠTURMA, Pavel – MOZETIC, Vinícius Almada a kol. Business and Human Rights. Passau – Berlin – Praha: rw&w Science & New Media, 2018, s. 201–208. ISBN 978-3-946915-21-8.

TAYLOR, Richard. Human Property: Threat or Saviour? Murdoch University Electronic Journal of Law [online]. 2002, roč. 9, č. 4 [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: .

THOMAS, Ben. Eating people is wrong – but it’s also widespread and sacred. Aeon [online]. 4. dubna 2017 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: .

TILSCH, Emanuel. Občanské právo. Část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-807357-897-8.

TREVIÑO, Julissa. Researchers Solve the Mystery of the Atacama “Alien” Mummy. Smithsonian Magazine [online]. 23. března 2018 [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: .

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislostí s aplikací biologie a medicíny.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústava České republiky.

VÁCHA, Marek. Těla odhalena. Blog Aktuálně.cz [online]. 20. srpna 2014 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: .

VALUŠ, Antonín. Komentář k § 112. In: PETROV, Jan – VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 188–189. ISBN 978-80-7400-747-7.

VETEŠNÍK, Pavel – STRÁNSKÁ, Eva – ŠEJVL, Jaroslav. Zákon o pohřebnictví. Zákon o válečných hrobech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-680-8.

Vysvětlující zpráva k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislostí s aplikací biologie a medicíny.

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ZEZULOVÁ, Jana. Komentář k § 359. In: DRAŠTÍK, Antonín – FREMR, Robert – DURDÍK, Tomáš – RŮŽIČKA, Miroslav – SOTOLÁŘ, Alexander a kol. Trestní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 2801–2805. ISBN 978-80-7478-790-4.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.