Evolučně-konzervativní pojem osoby. Evolutionary-conservative concept of a person

Marek Suchánek

Abstrakt


Abstract: The article critically evaluates two theories of personality. The first will introduce an anthropocentric ethical theory called ontological personalism, according to which every human individual is automatically a person and every human life is sacred. The second theory will be empirical functionalism, according to which individuals are persons due to the fact that they have certain functional properties. The problems of both theories will be pointed out and as the basis of the presented theory called evolutionary-conservative concept of the person. This theory will be based on the conservative method, especially on the conservative critique of human rights. Combining the understanding and justification of traditions and customs in conservatism with the understanding of morality in evolutionary theory, the concept of a person will be introduced as a so-called "cluster concept".

 

Abstrakt: Článek kriticky zhodnotí dvě teorie personality. První bude představena antropocentrická etická teorie nazvaná ontologický personalismus, podle které je každý lidský jedinec automaticky osobou a každý lidský život je posvátný. Druhou teorií bude empirický funkcionalismus, podle kterého jsou jedinci osobami díky tomu, že disponují určitými funkcionálními vlastnostmi. Bude poukázáno na nedostatky a problémy obou teorií a jako východisko bude představena teorie nazvaná evolučně-konzervativní pojem osoby. Tato teorie bude vycházet z konzervativní metody především z konzervativní kritiky lidských práv. Díky skloubení chápaní a zdůvodnění tradice a zvyků u konzervatismu s chápáním morálky v evoluční teorii bude pojem osoby představen jakožto tzv. „cluster concept“.


Klíčová slova


pojem osoby, morální status, konzervatismus, evoluční teorie morálky

Full Text:

PDF

Reference


Alexy, R.: „Menschenrechte ohne Metaphysik?“ Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2004/52.

Baertschi, B.: „The question of the embryo’s moral status“. Bioethica Forum, 1, 2, 2008, s. 76-80.

Birch, T., 1993. “Moral Considerability and Universal Consideration,” Environmental Ethics, 15: s. 313-332.

Brázda, R.: „Problém osoby a identity v etice aneb od identity k osobě a zpět“. IN: Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001.

Brazier, M., Cave, E. Medicine, Patients and the Law. Manchester: Manchester University Press, 2016, s. 74-75, nebo Jones, D. A. „An Unholy Mess. Why „The Sanctity of Life Principle“ Should be Jettisoned“. The New Bioethics. 2006, roč. 22, č. 3, s. 185-201.

Brinton, C. The Political Thought in the Nineteenth Century. Cambridge, Mass, 1949.

Černý, D. „Hodnota lidského života“. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2013, roč. 2013, č. 3.

Černý, D. „Morální status zvířat“. IN: Müllerová, H. a kol. Kapitoly o právech zvířat: "my a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016. s. 129-234.

DeGrazia D. Taking animals seriously: mental life and moral status. Cambridge: Cambridge University, 1996.

DiSilvestro, R. Human Capacities And Moral Status. Dordrecht: Springer Netherlands, 2010.

Elliott R. Identity and the Ethics of Gene Therapy. Bioethics. 1993, 1/38.

Foucault, M.: Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové, 2003, s. 195-209.

Griffin, D. R. Animals Minds: Beyong Cognition to Consciousness. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

Harman, E. „The Potentiality problém“. An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition. Vol. 114, no. 1/2. New York: Springer, 2003. s. 173-198.

Hříbek, T.: „Evoluce přírody“. IN: Havlík, V., et al. Z evolučního hlediska: pojem evoluce v současné filosofii. Praha: Filosofia, 2011, s. 171-206.

Chappell, T., „On the Very Idea of Criteria for Personhood“. The Southern Journal of Philosophy, 49, 2011.

Jirsa, J.: „Pojem osoby v diskusi o etice potratů“. Filosofický časopis, ročník 62, 6/2014.

Kamm, F. M. „Moral Status And Personal Identity: Clones, Embryos, and Future Generations“. Social Philosophy and Policy. 2005, roč. 22, č. 2, s. 283-307.

Kirk, R. Konzervativní smýšlení. Praha: Občanský institut, 2000.

Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014.

MacIntyre, A. C.: Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti. Praha: OIKOYMENH, 2004. .

McMahan, J.: „Challenges to Human Equality“. The Journal of Ethics, 12, s. 81–104.

McMahan, J.: The Ethics of Killing: Problems at the Margins of Life. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Mulgan, M.: „Critical Notice of The Ethics of Killing“. Canadian Journal of Philosophy, 34, 2004, s. 443–460.

Nickel, J. „Human Rights“, IN: Edward N. Zalta (ed.).The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter 2014 Edition.

Pacovská, K. „Etický význam lidství. Obrana druhismu v díle B. A. O. Williamse a C. Diamondové“. Filosofický časopis, 2014, ročník 62, číslo 6, s. 863-875.

Palazzani, L.: „Personalism and bioethics.“ Ethics and Medicine, vol 10, No 1, 1994.

Rawls, J., 1971. A Theory of Justice. Cambridge, MA.: Harvard University Press.

Ridley, M. Evoluce všeho: jak malé změny přetvářejí svět. Praha: Argo, 2018.

Scruton, R. Smysl konzervatismu. Praha: TORST, 1993.

Singer, P.: Osvobození zvířat. Praha: Práh, 2001.

Singer, P. Practical Ethics. Cambridge University Press, 1993.

Singer, P.: „Speciesism and Moral Status“. Metaphilosophy, 40, 2009, s. 567–581.

Sýkora, P. „Singerova britva, druhizmus a výnimočné postavenie člověka vo vesmíre“. Filosofický časopis, 2013, ročník 61, číslo 3, s. 415-426.

Tooley, M.: „Personhood“. IN: Kuhse, H., Singer, P.: A companion to Bioethics. Blackwell Publishing Ltd, 2009, s. 129.

Tvrdý, F. „Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka“. IN: Nejeschleba, T. a kol. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II., Od Kanta po současnost. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011.

Tzachi Zamira – Zamir, T. Ethics and Beast. A Speciesist Argument for Animal Liberation. Princeton: Princeton University Press, 2007

Vácha, M. „Problém osoby“. IN: Vácha, M. Königová, R., Maurer, M. Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál, 2012

Vácha, M. O.; Königová, R.; Mauer, M.: Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál, 2012, s. 186.

Warren, M. A. „Moral Status“. IN: Frey, R. G., Wellman, Ch. H. A Companion to Applied Ethics. Blackwell Companions to Philosophy, 2003, s. 439-450.

Warren, M. A. Moral Status: Obligations to Person and Other Living Things. Oxford University Press, 1997, s. 148-177.

Wasserman, D., Asch, A., Blustein, J., Putnam, D,, "Cognitive Disability and Moral Status", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.)

Williams, B.: „The Human Prejudice“. Philosophy as a Humanistic Discipline, Princeton: Princeton University Press, 2006, s. 135–152.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.