Kompenzační schémata v případě dpovědnosti zdravotnických pracovníků za chybně provedený lékařský zákrok - Lze nalézt inspirativní právní transplantát?

Tomáš Doležal

Abstrakt


 

In the article the author deals with issues of the so called "legal transplants". When defining this notion, he comes from the fact that this concerns utilization of a legal rule, or a system of law in a country different, from where the rule was originally used. Legal transplantation is therefore based on a theory of diffusion, or a theory of aculturation and comes from the fact that a majority of alterations in legal orders is based upon a principle of borrowing a certain rule a its subsequent use and adaptation. Following that the author refers to inspirational natures of certain transplants and specifically documents usability of legal transplants with respect to possibilities of utilization of the so-called “No fault compensation schemes”, i.e. systems of compensation based upon an objective principle, in case of compensation for physical injuries occurred during provision of medical care and also in other systems than where they usually function. Subsequently the author deals with comparing compensation systems for compensation of physical injuries occurred during provision of medical care and especially devotes to the "No-fault compensation" system, which is used in New Zealand.

In conclusion he performs an analysis of possible NFCS transplantation into the legal order of the Czech Republic and at the same time he draws to a conclusion that there is no time yet in the Czech Republic for such a vast change, which would consist in transplantation of "No-fault compensation" system similar to the New Zealand system. In spite of this it is obvious that certain modifications of the current compensation scheme will be necessary, in order to consider all specific accountabilities of medical workers for erroneously performed treatment.

 

 

Autor se v článku zabývá problematikou tzv. „právních transplantátů“. Při definici tohoto pojmu pak vychází z toho, že se jedná o využití právního pravidla či systému práva v jiné zemi, než kde bylo pravidlo původně použito. Právní transplantace je tedy založena na teorii difuze nebo teorii akulturace a vychází z toho, že většina změn v právních řádech je založena na principu vypůjčení si určitého pravidla a jeho následného užití a přizpůsobení. Následně autor poukazuje na inspirativnost některých transplantátů a v konkrétním případě dokládá využitelnost právních transplantátů na možnosti využití tzv. „No-fault compansation schemes“, tj. systémů kompenzace založených na objektivním principu, u náhrad škod na zdraví vzniklých při poskytování zdravotní péče i v jiných systémech než kde běžně fungují. Autor se následně zabývá komparací kompenzačních systémů u náhrad škod na zdraví vzniklých při poskytování zdravotní péče a věnuje se zejména „No-fault compansation“ systému, který je užíván na Novém Zélandu.

Na závěr je provedena analýza možnnosti transplantace NFCS do právního řádu České republiky s tím, že autor zde dospívá k závěru, že v České republice dosud nenazrál čas na tak rozsáhlou změnu jakou by byla transplantace „No-fault compensation“systému obdobného systému novozélandskému. Přesto je zřejmé, že určité modifikace stávajícího kompenzačního schématu bude nutné, aby došlo ke zohlednění veškerých specifik odpovědnosti zdravotnických pracovníků za chybně provedený lékařský zákrok.


Klíčová slova


zdravotnické právo; náhrada škody na zdraví, kompenzační schémata

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.