Náhradní mateřství v právní praxi

Dagmar Císařová, Olga Sovová

Abstrakt


Abstrakt:  Článek si klade za cíl poskytnout interdisciplinární pohled a přehled o aktuální právní problematice náhradního mateřství. Příspěvek poukazuje na skutečnost, že nezakotvení náhradního mateřství v současné právní úpravě, zejména soukromého práva, přináší zásadní problémy nejen v oblasti práva, ale i v životě fyzických osob. Náhradní mateřství je diskutováno z pohledu ústavního pořádku, soukromého práva a možné trestní odpovědnosti za neoprávněné nakládání s lidským tělem. V závěru jsou diskutovány návrhy de lege ferenda.

Abstract: The article aims to provide interdisciplinary insights and an overview of topical legal issues of surrogacy. The paper points out the fact that the surrogacy is not settled in the up-to–date legal regulation, especially in private law, which introduces major problems not only in the field of law, but also in the lives of persons. The surrogacy is discussed from the perspective of constitutional order, private law and possible criminal responsibility for the unauthorized use of human body. Conclusion is devoted to proposals de lege ferenda.


Klíčová slova


interdisciplinární problematika, náhradní mateřství, určení rodičovství, soukromé právo, veřejné právo, státní občanství, poskytovatel zdravotní péče, trestní odpovědnost

Full Text:

PDF

Reference


LOJKOVÁ, J. Náhradní mateřství: Mater et pater semper incerti sunt? Rigorózní práce. Brno: Právnická fakulta, Masarykova univerzita, 2010/2011.

JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 5. vydání podle stavu k 1. 11. 2014. Praha: Leges, 2014

PILKA, L. et al. Surogátní mateřství – názory a literární praxe. Česká gynekologie. 2009, č. 2

ŠÁMAL, P. – NOVOTNÝ, O. – GŘIVNA, T. – HERCZEG, J. – VANDUCHOVÁ, M. – VOKOUN, R. a kol. Trestní právo hmotné. 7. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.