Soudní přezkum rozhodnutí zdravotních pojišťoven. Judicial review of health insurance companies' decisions.

Petr Lavický

Abstrakt


Abstract: If any issue attracts the attention of the legal public in the area of judicial review of decisions of health insurance companies, it is primarily an inconsistent attitude of administrative courts to decisions on reimbursement of otherwise non-reimbursed health services pursuant to Sec. 16 of Act No. 48/1997 Coll. on Public Health Insurance. On the basis of suggestions arising primarily from the decisions of the Municipal Court in Prague and the Supreme Administrative Court, or possibly the Constitutional Court, this paper notes three areas of problems, namely the term decision of the administrative authority pursuant to Sec. 65 of the Code of Administrative Justice, participation in the proceedings for an action against a decision of an administrative authority, and finally a procedural succession. The purpose is not to give a definitive solution to these problems, but to contribute to the discussion with further arguments, and also to place the problem in the wider context of legislation and case law.

Abstrakt: Poutá-li nějaká otázka pozornost právnické veřejnosti v oblasti soudního přezkumu rozhodnutí zdravotních pojišťoven, jde především o nejednotný postoj soudů ve správním soudnictví k rozhodnutím o úhradě jinak nehrazené zdravotní služby podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento příspěvek si na základě podnětů plynoucích především z rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, popřípadě též soudu Ústavního, všímá tří okruhů problémů, a sice pojmu rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., účastenství v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, a konečně procesního nástupnictví. Účelem není podat definitivní řešení těchto problémů, ale přispět do diskuse dalšími argumenty, a také zasadit problém do širšího kontextu právní úpravy a rozhodovací praxe.


Klíčová slova


soudní přezkum, rozhodnutí, zdravotní pojišťovny

Full Text:

PDF

Reference


HAMUĽÁKOVÁ, K. K možnosti podání žaloby dle části páté občanského soudního řádu opomenutým účastníkem a další otázky s tím související. Správní právo. 2011, č. 8, s. 470–476.

HAMUĽÁKOVÁ, K. Nad přiměřenou aplikací ustanovení části první až čtvrté OSŘ v řízení dle části páté OSŘ. Acta Iuridica Olomucensia. 2013, Supplementum, říjen 2013.

HAMUĽÁKOVÁ, K. Zamyšlení nad současnou koncepcí soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy. Správní právo. 2012, č. 8, s. 471–483.

LAVICKÝ P. (ed.). Současnost a perspektivy českého civilního procesu. Soubor statí. 2014.

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

LAVICKÝ, P. Problémy vymezení pravomoci civilních a správních soudů. Jurisprudence. 2012, č. 4, s. 3–9.

MAZANEC, M. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996.

MELZER, F. Metodologie nalézání práva. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011.

POTĚŠIL, L. – BRUS, M. – HLOUCH, L. – RIGEL, F. – ŠIMÍČEK, V. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014.

JEMELKA, L. – PODHRÁZKÝ, M. – VETEŠNÍK, P. – ZAVŘELOVÁ, J. – BOHADLO, D. – ŠURÁNEK, P. Soudní řád správní. Praha: C. H. Beck, 2013.

VOPÁLKA, V. (ed.). Nová úprava správního soudnictví. Praha: ASPI Publishing, 2003.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.