Právní aspekty očkování proti covidu-19. Legal aspects of vaccination against covid-19

Tomáš Svoboda

Abstrakt


Abstract: Vaccination has been presented as a probable solution to the ongoing pandemic of covid-19 and as such has been applied in the domestic context, and at the moment as a voluntary vaccination. However, there are a number of legal issues and implications associated with vaccination, and the present article seeks to bring at least some of these into focus. Attention is given to the nature of vaccination as a public administration and health service measure, prioritisation in the selection of persons for vaccination, the phenomenon of refusal to vaccinate, the public administration's vaccination campaign, the issue of distinguishing between vaccinated and unvaccinated in the imposition of various restrictions (and the related issue of discrimination on this basis), the legal possibility of compulsory vaccination, the related issue of conscientious objection and, finally, liability for harm caused by covid-19 vaccination. However, given its scope, the text is certainly not in any sense comprehensive.

Abstrakt: Očkování je označováno jako pravděpodobné řešení stále aktuální pandemie onemocnění covid-19 a jako takové je uplatňováno také v domácím kontextu, a to v současnosti jako očkování dobrovolné. S tímto očkováním však souvisí řada právních otázek a souvislostí, přičemž předložený článek usiluje o přiblížení alespoň některých z nich. Pozornost je věnována otázkám povahy očkování jako opatření veřejné správy a zdravotní služby, prioritizace při výběru osob k očkování, fenoménu odmítání očkování, očkovací kampaně veřejné správy, problematiky rozlišování mezi očkovanými a neočkovanými při ukládání různých omezení (a související otázce diskriminace na tomto základu), právní možnosti povinného očkování, navazující problematiky výhrady svědomí a konečně odpovědnosti za újmu způsobenou očkováním proti covidu-19. S ohledem na svou šíři však text jistě není jakkoli vyčerpávající.


Klíčová slova


covid-19, očkování, opatření veřejné správy, očkovací kampaň, informovaný souhlas, diskriminace, očkovací povinnost, výhrada svědomí, náhrada újmy

Full Text:

PDF

Reference


BARTOŇ, Michal. Čl. 3 [Zákaz diskriminace; svobodná volba národnosti a zákaz odnárodňování; zákaz působení újmy pro uplatňování základních práv]. In: HUSSEINI, Faisal a kol. Listina základních práv a svobod. (1. aktualizace, 2021). Praha: C. H. Beck, 2021, s. 141–185.

BERAN, Jiří. Očkování – realita minulých úspěchů, současné mýty a postoje WHO při jejich vysvětlování. In: BERAN, Jiří – HAVLÍK, Jiří – VONKA, Vladimír. Očkování: minulost, přítomnost, budoucnost. Praha: Galén, 2005, kap. 29, s. 139–145.

BERMAN, Jonathan M. Anti-vaxxers: How to Challenge a Misinformed Movement. Cambridge: The MIT Press, 2020.

BÍLKOVÁ, Veronika. Koronavirová krize a lidská práva. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2020. Dostupné z: .

ČERNÍKOVÁ, Nikola. Ukončení péče o pacienta z pohledu zdravotnických pracovníků. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2021, č. 1.

DOLEŽAL, Tomáš. Právní povaha informovaného souhlasu a následky neúplného poučení z hlediska civilního práva. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2019, č. 2.

DOLEŽAL, Tomáš. Vybrané právní aspekty spojené se smluvním charakterem poskytování zdravotních služeb. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2014, č. 3.

DOUBEK, Pavel. Soulad povinného očkování hexavakcínou s ústavním pořádkem ČR. Právní rozhledy. 2015, č. 15–16.

GÖPFERTOVÁ, Dana – PAZDIORA, Petr – DÁŇOVÁ, Jana. Epidemiologie infekčních nemocí: Učebnice pro lékařské fakulty (bakalářské a magisterské studium). Praha: Karolinum, 2003.

HAJN, Petr. K novele zákona o regulaci reklamy (obecná ustanovení). Právní zpravodaj. 2002, č. 4.

HAJN, Petr. Nekomerční reklama a právo. Právní rozhledy. 2002, č. 6.

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Postoje rodičů odmítajících povinná očkování svých dětí: případová studie krize důvěry v biomedicínské vědění. Sociologický časopis. 2014, č. 2.

HAVLAN, Petr. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. Praha: C. H. Beck, 2008.

HEJČ, David – SVOBODA, Tomáš. Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů: Komentář. Praha: C. H. Beck, 2021 (v tisku).

HOETZEL, Jiří. Československé správní právo. 2. přepracované vydání. Praha: Melantrich, 1937.

JUVIN, Philippe. Complexity of Vaccine Manufacture and Supply. In: MICHEL, Jean-Pierre – MAGGI, Stefania (eds). Adult vaccination: changing the immunization paradigm. Cham: Springer, 2019, s. 1–7.

KALINA, Michal. Čeká neočkované diskriminace? Právní rádce. 2021, č. 1, s. 13.

KINDLOVÁ, Miluše – PREUSS, Ondřej. Výhrada svědomí v kontextu povinného očkování a mimo něj. Jurisprudence. 2017, č. 3, s. 17.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

KŘEPELKA, Filip. Public Interest, Public Health, and the 2020 Covid-19 Pandemic. In: TICHÝ, Luboš – POTACS, Michael (eds). Public Interest in Law. Cambridge: Intersentia, 2021, s. 347–366.

KŘEPELKA, Filip. Právo pandemie covidu-19: náčrt celkového obrazu. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2020, č. 2.

LASÁK, Jan. § 420 [Pojem podnikatele]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654): Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1605–1610.

ONDŘEJEK, Pavel. Proporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech. Časopis pro právní vědu a praxi. 2020, č. 4.

POLICAR, Radek. Smluvní přímus poskytovatelů zdravotních služeb. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2012, č. 2.

SALAČ, Josef. Informovaný souhlas jako nástroj vyrovnání informačního deficitu ve vztahu lékař–pacient. Paneurópske právnické listy. 2019, č. 1.

SVOBODA, Tomáš. – HEJČ, David. K povaze „krizových opatření“, odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv (1. část). Právní rozhledy. 2021, č. 9.

ŠTREJTOVÁ, Kateřina. Pojem „lege artis“ a trestní odpovědnost v medicíně. Trestněprávní revue. 2013, č. 6.

ŠUSTEK, Petr. Povinné očkování z pohledu soukromého práva: je někdo povinen nahradit případnou újmu na zdraví? Jurisprudence. 2017, č. 3.

VALIŠOVÁ, Vladana. Racionální, etické a právní zamyšlení nad očkovací kampaní v České republice. Advokátní deník [online]. 7. 6. 2021 [cit. 2021-07-01]. Dostupné z: .

VIKARSKÁ, Zuzana. Is Compulsory Vaccination Compulsory? In: Verfassungsblog [online]. 12. 4. 2021 [cit. 2021-07-01]. Dostupné z: .

ZMEKO, Peter. Je možné považovať rozdielne opatrenia pre očkovaných a neočkovaných obyvateľov počas pandémie za diskrimináciu? In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021. 2021.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.