Duševní újmy na zdraví a jejich odčiňování v civilním právu. Psychological injuries and damages in civil law.

Obsah hlavního článku

Ivo Smrž

Abstrakt

Abstract: The article deals with damages for psychological injuries. From the methodological point of view, the so-called general to concrete approach is followed, so the general questions that arise in the area of damages for psychological injuries shall be answered first. Subsequently, selected specifics of determining the duty to provide with the compensation of psychological injuries damages (especially causal link) and of determining the amount of compensation for it will be analysed. The article does not address the general principles related to the personal injury damages, although some features may be similar.

 

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou odčiňování duševních újem na zdraví. Metodologicky je postupováno tzv. od obecného ke konkrétnímu, nejprve proto budou zodpovězeny obecné otázky vyvstávající při odčiňování duševních újem na zdraví. Následně budou analyzována vybraná specifika při stanovení povinnosti k odčinění duševní újmy na zdraví (zejména příčinná souvislost) a při určení výše náhrady za ni. Článek se nezabývá obecnými principy a východisky odčiňování nemateriálních újem na zdraví, i když v některých rysech mohou být vybrané problémy podobné.

Podrobnosti článku

Jak citovat
Smrž, I. (2019). Duševní újmy na zdraví a jejich odčiňování v civilním právu. Psychological injuries and damages in civil law. Časopis zdravotnického práva a Bioetiky, 9(2), 15–44. Získáno z https://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/184
Sekce
Články

Reference

BORNSTEIN, B. H. – SCHWARTZ, S. L. Injured Body, Injured Mind: Dealing with Damages for Psychological Harm. The Jury Expert. 2009, Vol. 21, Iss. 2, s. 33–38.

BYDLINSKI, F. In: TICHÝ, L. (eds). Causation in Law. Praha 2007. Beroun: IFEC, 2007. ISBN 978-80-85889-93-2.

CARSON, D. – BULL, R. Handbook of psychology in legal contexts. 2nd ed. Hoboken, NJ: J. Wiley, 2003. ISBN 978-0-471-49874-2.

DANZL, K. H. – GUTIÉRREZ-LOBOS, K. – MÜLLER, O. F. Das Schmerzengeld in medizinischer und juristischer Sicht. Wien: Manz, 2008. ISBN 978-3-214-18765-1.

DOLEŽAL, A. – DOLEŽAL, T. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016. ISBN 978-80-87439-27-2.

DOLEŽAL, Tomáš. Jak odškodňovat nemateriální újmy na zdraví? Principy a východiska. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2016, Vol. 6, No. 1.

EUROPEAN GROUP ON TORT LAW. Principles of European tort law, text and commentary. Wien: Springer, 2005. ISBN 32-112-3084-X.

HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8.

KARNER, E. Der Ersatz ideeller Schäden bei Körperverletzung. Wien: Springer Verlag, 1999. ISBN 978-3-211-83239-4.

KERSCHNER, F. Schmerzengeld. Wien: Verlag Österreich, 2013. ISBN 978-3-7046-5745-9.

KOCH, W. J. et al. Psychological injuries: forensic assessment, treatment, and law. New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0-19-518828-8.

KOZIOL, H. Österreichisches Haftpflichtrecht. Allgemeiner Teil. Wien: Manz, 1997. ISBN 978-3-214-04688-0.

KOZIOL, H. – BYDLINSKI, P. – BOLLENBERGER, R. (Hrsg.). Kurzkommentar zum ABGB: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Konsumentenschutzgesetz, IPR-Gesetz, Rom I- und Rom II-VO. Wien: Springer, 2010. ISBN 978-3-7046-6187-6.

LANGE, H. – SCHIEMANN, G. Schadensersatz. 3. neubearbeitete Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003. ISBN 31-614-7984-X.

MELZER, F. – TÉGL, P. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-199-1.

MELZER, F. – TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-73-1.

NEMETH, Ch. Psychological Injuries: A Police Remedy in Intentional Infliction of Mental Distress. The Police Journal. 1982, Vol. 55, Iss. 3, s. 244–255.

PAVLOVSKÝ, P. – HARSA, P. – DOMLUVILOVÁ, D. – ŽUKOV, I. Nemajetková újma na zdraví ve vztahu k osobnosti poškozeného. Česká a slovenská psychiatrie. 2017, Vol. 113, No. 5.

PAVLOVSKÝ, P. – ŠRUTOVÁ, L. Odškodňování bolestného z psychiatrického hlediska. Česká a slovenská psychiatrie. 2012, Vol. 108, No. 6.

SCHWIMANN, M. ABGB Praxiskommentar – Band 6: §§ 1293–1502 ABGB. 3. Auflage. Wien: LexisNexis ARD Orac, 2006. ISBN 978-370-0734-086.

STRASSER, R. Der immaterielle Schaden im österreichischen Recht. Manz, 1964.

THE AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the Law. Third, Torts. Liability for Physical and Emotional Harm. Vol. 2. St. Paul, MN: American Law Institute Publishers, 2012. ISBN 978-0-314-61432-2.

WELSER, R. – ZÖCHLING-JUD, B. Bürgerliches Recht. Band II. Wien: Manz, 2015. ISBN 978-3-214-14711-2.