Můžeme si dovolit odkládat plánovanou péči navždy? Can we afford to postpone planned care forever?

Obsah hlavního článku

Adam Pilmajer
Vladislava Křivová
Jiří Nezdařil
Adam Škarka

Abstrakt

Abstract: In the context of the global pandemic of the Covid-19 disease, the executive power of the Czech Republic imposed for the first time in the spring of 2020 an obligation on inpatient care providers and providers of inpatient follow-up and long-term care, including follow-up intensive care, to stop accepting new patients for the purpose of providing planned care pursuant to Section 5/1 letter d) of Act No. 372/2011 Coll., “o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění” (hereinafter referred to as the “Health Services Act”). Leaving aside the very difficult decisions related to what care can be deferred (without relevant statutory guidance), this measure made sense in part for a short period of time. However, in a situation where such a measure was in force not only in the spring, but subsequently thereafter from 21 October 2020 until (at the date of writing the abstract with certainty) 21 March 2021, i.e. more than half of the relevant annual period, we find ourselves in a very different situation. Endless postponement of planned care is not possible, nor is a one-off or step increase in planned care, which currently leads to selection or even (illegal) triage of patients, whereby the executive forces doctors to choose for whom, in conjunction with other health indicators, care can be further postponed (for how long, in fact) and for whom action should be taken, without giving them clear legal support for this choice. The aim of this article will therefore be to draw attention to the late effects of ad hoc measures and the need to anticipate them when drafting the relevant legislation.

Abstrakt: V rámci celosvětové pandemie onemocnění covid-19 uložila výkonná moc v České republice na jaře 2020 poprvé poskytovatelům lůžkové péče a poskytovatelům lůžkové péče následné a dlouhodobé, včetně následné intenzivní péče, povinnost, aby zastavili příjem nových pacientů za účelem poskytování plánované péče dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Pomineme-li velmi těžké rozhodování spojené s tím, jakou péči lze odložit (bez relevantního zákonného návodu), dávalo toto opatření částečně na krátkou dobu smysl. V situaci, kdy však takové opatření platilo nejen na jaře, ale následně poté od 21. října 2020 do (ke dni sepsání abstraktu s jistotou) do 21. března 2021, tedy více než polovinu z relevantního ročního období, dostáváme se do zcela odlišné situace. Nekonečné odkládání plánované péče není možné, stejně jako není možné jednorázové ani skokové navýšení plánované péče, což aktuálně vede k selekci, případně až k (nezákonné) triage pacientů, kdy výkonná moc lékaře nutí volit, u koho je ve spojení s dalšími indikátory zdravotního stavu možné péči dále odkládat (jak dlouho vlastně) a u koho je třeba konat, aniž by jim pro tuto volbu dávali jasné zákonné pomůcky či vůbec právní oporu. Cílem článku bude tedy upozornění na pozdní dopady ad hoc přijímaných opatření a nutnost jejich předvídání již při tvoření příslušné legislativy.

Podrobnosti článku

Jak citovat
Pilmajer, A., Křivová, V., Nezdařil, J., & Škarka, A. (2021). Můžeme si dovolit odkládat plánovanou péči navždy? Can we afford to postpone planned care forever?. Časopis zdravotnického práva a Bioetiky, 11(2), 45–65. Získáno z https://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/221
Sekce
Články

Reference

Algorithm for COVID-19 triage and referral, patient triage and referral for resource-limited settings during community transmission, ze dne 22. 3. 2020. V originálním znění dostupné z: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331915>.

BENÁČKOVÁ, K. Složitý návrat k normálu. Odložené operace se budou dohánět i roky. In: brnenskadrbna.cz [online]. 8. 4. 2021 [cit. 2021-05-15]. Dostupné z: <https://brnenska.drbna.cz/zpravy/zdravi/20638-slozity-navrat-k-normalu-odlozene-operace-se-budou-dohanet-i-roky.html?fbclid=IwAR0RXLO7XLwziUDSwkmCCpDRjL91HoWcRUs9arxo7v9OuextiCIzAQ25aKM>.

ČERNÁ PAŘÍZKOVÁ, R. a kol. Stanovisko výboru ČSARIM 13/2020: Rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2020, roč. 31, č. 5, s. 249–255.

ČERNÝ, D. – DOLEŽAL, A. – DOLEŽAL, T. Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID-19 [online]. 2. vydání. 2020. Dostupné z: <https://www.ilaw.cas.cz/uvod/aktuality/eticka-a-pravni-vychodiska.html>.

DIENTSBIER, J. – DERKA, V. – HORÁK, F. Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Právník. 2020, č. 5, s. 417–432.

Důvodová zpráva k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 21. prosince 2020, vedené pod č. j. MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN.

Důvodová zpráva k vyhlášce č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021.

HELLER, J. – KROPÁČEK, J. Na nové koleno se čeká i 2,5 roku. Porovnali jsme, jak dlouhé jsou fronty na operace. In: aktualně.cz [online]. 12. 12. 2019 [cit. 2021-06-20]. Dostupné z: <https://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-na-neakutni-zakroky-se-stoji-fronty-vymena-kolene-tr/r~840112f81b4f11ea926e0cc47ab5f122/>.

HICK, J. L. – HANFLING, D . – WYNIA, M. K. – PAVIA, A. T. Duty to Plan: Health care, Crisis Standards of Care, and Novel Coronavirus SARS-CoV-2. NAM Perspectives. 5. 3. 2020. Dostupné z: <https://nam.edu/duty-to-plan-health-care-crisis-standards-of-care-and-novel-coronavirus-sars-cov-2/>.

HUBÁČEK, P. Nově popsaný koronavirus SARS-Cov-2 a jeho biologické souvislosti. Farmakoterapeutická revue. 2020, roč. 5, Suppl. 1, s. 15–16.

KŘEPELKA, F. Právo pandemie covidu-19. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2020, Vol. 10, No. 2, s. 22. ISSN 1804-8137.

MACH, J. Covid-19 očima právníka. TEMPUS MEDICORUM. 2020, Vol. 29, No. 5, s. 32. ISSN 1214-7524.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 19. srpna 2020, vedené pod č. j. MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 26. října 2020, vedené pod č. j. MZDR 46953/2020-1/MIN/KAN.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 23. listopadu 2020, vedené pod č. j. MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 21. prosince 2020, vedené pod č. j. MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 6. dubna 2021, vedené pod č. j. MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 30. prosince 2020, vedené pod č. j. MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN.

NOVÁK, V. Etické problémy rozhodování o způsobu léčby v prostředí intenzívní medicíny. In: zdravi.euro.cz [online]. 7. 5. 2012 [cit. 2021-06-12]. Dostupné z: <https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/eticke-problemy-rozhodovani-o-zpusobu-lecby-v-prostredi-intenzivni-mediciny-464724>.

Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví, ze dne 16. března 2020, vedené pod č. j. MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN.

Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví, ze dne 18. května 2020, vedené pod č. j. MZDR 12066/2020-2/MIN/KAN.

PŘÁDOVÁ, D. Účet za odložené operace. Řada pacientů zemřela dřív, než se dočkala péče. In: seznamzpravy.cz [online]. 11. 4. 2021 [cit. 2021-06-10]. Dostupné z: <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nekteri-se-pece-nedozili-kvuli-covidu-se-odkladaly-tisice-operaci-150149>.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2021, vedený pod č. j. 7 Ao 6/2021 – 112.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. července 2021, vedený pod sp. zn. 8 Ao 17/2021.

Rozsudek Městského soudu v Praze, ze dne 23. dubna 2020, vedený pod sp. zn. 14 A 41/2020.

ŠPULÁK, J. Zpěvák skupiny Spirituál kvintet zemřel na zánět zubu, bál se jít k lékaři. In: novinky.cz [online]. 17. 4. 2020 [cit. 2021-06-10]. Dostupné z: <https://www.novinky.cz/kultura/clanek/zpevak-spiritual-kvintet-zemrel-na-zanet-zubu-bal-se-jit-k-lekari-40320831>.

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., krizový zákon a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.